หลักสูตรที่เปิดสอน
  » หลักสูตรที่เปิดสอน
 คอร์สเรียนแบ่งตามระดับชั้น
  » ระดับอนุบาล
  » ระดับประถมศึกษา
  » ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  » ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  » ระดับบุคคลทั่วไป/ระดับมหาวิทยาลัย
 คอร์สเรียนแบ่งตามรายวิชา
  » เชาวน์ปัญญา (ระดับอนุบาล)
  » คณิตศาสตร์
  » วิทยาศาสตร์
  » ฟิสิกส์
  » เคมี
  » ชีวะ
  » ภาษาอังกฤษ
  » ภาษาไทย
  » สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
  » ศิลปะ
  » คอมพิวเตอร์ (ระบบสารสนเทศ)
  » การบ้านทั่วไป
 อยากเรียนภาษา
  » ภาษาฝรั่งเศส
  » ภาษาเยอรมัน
  » ภาษาญี่ปุ่น
  » ภาษาอาหรับ
  » ภาษาจีน
  » ภาษาบาลี
  » ภาษาเกาหลี
  » ภาษาอังกฤษเพื่อสนทนา
  » ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
  » ภาษาอื่นๆ
 ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  » IGCSE
  » Ged
  » O-Net
  » GAT/PAT
  » SAT
  » CU-TEP
  » CU-ATT
  » TOEFL
  » IELTS
  » TOEIC
วันนี้ 35
เมื่อวาน 110
สัปดาห์นี้ 145
สัปดาห์ก่อน 984
เดือนนี้ 1,893
เดือนก่อน 3,391
ทั้งหมด 168,579
  Your IP :3.238.116.201

ความสำคัญของภาษาบาลี

 


๑.  ความสำคัญต่อพระพุทธศาสนา  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คำสอนของพระพุทธเจ้า ได้รับการรักษาและสืบต่อกันมาในรูปแบบของภาษาที่คนยุคปัจจุบันเรียกว่าภาษาบาลี คำสอนของพระพุทธเจ้าในรูปแบบภาษาบาลีนี้ ชาวพุทธในประเทศต่าง ๆ ได้ศึกษาและแปลเป็นภาษาท้องถิ่นของตนเรื่อยมา  ในบางครั้งก็อาจมีการแปลผิดพลาดได้และคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นนั้น ความหมายอาจจะแปรเปลี่ยนไปและไม่ตรงกับความเป็นจริงดังที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ก็ได้ ทั้งนี้เพราะความนิยมทางภาษาของคนในท้องถิ่นนั้น ๆ ที่มีการปรับเปลี่ยนไปอยู่เสมอ ๆ แต่ถ้ามีต้นฉบับบาลีไว้ คนยุคต่อ ๆ ไปสามารถศึกษาและตรวจทานกับต้นฉบับบาลีได้เสมอ ทำให้ความรู้ต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงและแน่นอนกว่าการรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยภาษาท้องถิ่นเพียงอย่างเดียวตัวอย่างคำสอนของพระพุทธเจ้าที่รักษาไว้ด้วยรูปแบบภาษาบาลีเช่น
                      (บาลี) ทุนฺนิคฺคหสฺส ลหุโน   ยตฺถกามนิปาติโน
                               จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุ    จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ
                     (แปล) การฝึกจิต (อันข่มได้ยาก,เกิดและดับเร็ว, 
                                มีธรรมชาติไหลไปตามความอยากในสิ่งต่างๆ)
                                เป็นสิ่งดี, จิตที่ได้รับการฝึกแล้ว นำความสุขมาให้

(คำแปลนั้น คนในท้องถิ่นนั้น ๆ จะแปลออกเป็นสำนวนอย่างไรก็ได้ แต่ต้นฉบับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นภาษาบาลีนั้นยังคงเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)


๒.  ความสำคัญต่อความเป็นชาวพุทธ  ในพิธีสังฆกรรมสำคัญ ๆ ทางพระพุทธศาสนา ล้วนต้องใช้ภาษาบาลี สังฆกรรมนั้น ๆ จึงจะสำเร็จได้ เช่น เวลาผู้ชายบวชเป็นพระภิกษุ พิธีในการบวชทุกขั้นตอนจะต้องใช้ภาษาบาลี ต้องทำเป็นภาษาบาลี ถ้าไม่มีภาษาบาลี การบวชของพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนาก็จะไม่สมบูรณ์  แม้พิธีผูกสีมา (สร้างโบสถ์) ก็ต้องใช้ภาษาบาลี ถ้าไม่มีภาษาบาลี (หรือแม้มีภาษาบาลี แต่ใช้ผิด ๆ) ก็จะไม่สามารถเป็นโบสถ์ที่สามารถใช้ประกอบพิธีบวชพระภิกษุได้ ฯลฯ


๓.  ความสำคัญต่อตัวบุคคล  เนื่องจากคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการออกแบบระบบและสภาพแวดล้อมทางสังคมในรูปแบบที่เน้นพรหมวิหารธรรมอย่างสมบูรณ์ทุกระดับ เป็นสภาพแวดล้อมที่มุ่งให้เกื้อกูลต่อการการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้บรรลุถึงขีดสูงสุด และเป็นการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อความเข้าใจชีวิต เข้าใจโลกอย่างจริงแท้ และมุ่งให้ผู้ปฏิบัติตามหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงคือหมดสิ้นโลภะ โทสะ โมหะโดยสิ้นเชิง ถ้าบุคคลต่าง ๆ ได้รับคำสอนที่ถูกต้อง (ที่สืบทอดและตรวจทานความถูกต้องมาด้วยภาษาบาลี) การปฏิบัติของบุคคลนั้น ๆ ก็จะตรง มั่นคงและสามารถบรรลุผลสำเร็จได้จริง


๔.  ความสำคัญต่อประเทศไทย  บรรพชนมนุษย์ในดินแดนที่เรียกว่าประเทศไทยในปัจจุบันนี้ ได้นับถือพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนาน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีปฏิบัติของชาวไทยจึงแนบแน่นกับพระพุทธศาสนาในแทบทุกมิติตั้งแต่เกิดจนตาย เช่น การทำบุญวันเกิด การสร้างวัด พิธีทำบุญในวันต่าง ๆ วันครบรอบอายุต่าง ๆ การทำบุญบ้าน การทำบุญในพิธีแต่งงาน การตั้งชื่อ-นามสกุล ตั้งชื่ออาคารสถานที่ต่าง ๆ การออกแบบศิลปะต่าง ๆ ออกแบบสัญลักษณ์ต่าง ๆ ฯลฯ คำสอนของพระพุทธเจ้าได้หล่อหลอมให้ชาวไทยมีความงดงามทั้งด้านจิตใจและการดำรงชีพเสมอมา ชาวไทยจึงมักได้รับการเรียกขานว่า เป็นผู้มีใจบุญ เป็นคนมีเมตตา และเรียกประเทศไทยว่า สยามเมืองยิ้ม อันเป็นผลจากการได้สัมผัสเกี่ยวข้องขัดเกลาผ่านทางพระพุทธศาสนาตลอดมาจนถึงปัจจุบันนั่นเอง


 


เมื่อชาวพุทธเห็นว่า ภาษาบาลีคือภาษาที่บันทึกและรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นนี้แล้ว จึงเป็นหน้าที่ของชาวพุทธทุกคนที่จะต้องเรียนรู้ภาษาบาลีให้เข้าใจและนำมาปฏิบัติให้ได้ พร้อม ๆ กันนั้น หากผู้ใดมีความสามารถมากเพียงพอก็ต้องทำหน้าที่เผยแพร่บอกสอนภาษาบาลีนี้ให้อนุชนคนรุ่นต่อ ๆ ไปด้วย

 

 

Tags: ครูสอนพิเศษ ภาษาบาลี, เรียนพิเศษ ภาษาบาลี, ติวเตอร์ ภาษาบาลี, ติวเตอร์ตามบ้าน ภาษาบาลี, ครูสอนพิเศษตามบ้าน ภาษาบาลี, ครูสอนพิเศษที่บ้าน ภาษาบาลี,ครูสอนพิเศษ บาลี, เรียนพิเศษที่บ้าน ภาษาบาลี, หาครูสอนพิเศษที่บ้าน ภาษาบาลี, รับสอนภาษาบาลี, เรียนพิเศษ ภาษาบาลี, ติวเตอร์ ภาษาบาลี,ติวเตอร์สอนพิเศษ ภาษาบาลี, ติวเตอร์สอนพิเศษที่บ้าน ภาษาบาลี, ติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน ภาษาบาลี, เรียนภาษาบาลี ที่ไหนดี, กวดวิชา ภาษาบาลี, เรียน ภาษาบาลี,เรียน ภาษาบาลี ตัวต่อตัว, ติวสอบ ภาษาบาลี, ติวสอบเข้า ภาษาบาลี, เรียน บาลี, ภาษาบาลี, รับสอนพิเศษ ภาษาบาลี, รับสอนพิเศษ ภาษาบาลี, ติว ภาษาบาลี,สอน ภาษาบาลี, รับสอน ภาษาบาลี, อาจารย์ ภาษาบาลี, อาจารย์สอนพิเศษ ภาษาบาลี, งานสอนพิเศษ ภาษาบาลี, งานสอนพิเศษตามบ้าน ภาษาบาลี, ติวเตอร์ จุฬา ภาษาบาลี, ติวเตอร์ เอกภาษาบาลี, ติวเตอร์จุฬา, จุฬาติวเตอร์, ครูสอนพิเศษที่บ้าน, ครูสอนพิเศษตามบ้าน, ครูสอนพิเศษ, ติวตัวต่อตัว, ติวสอบ, ติวสอบเข้า

 

Share on Facebook
 
Copyright © 2013-2015 Geniuschulatutor All Rights Reserved. 
Create by  all webeasy